Videoovervåkningsinformasjon (CCTV)

Stena Line utfører videoovervåkning mange steder, i terminalene, havnene, kontorene og om bord i fergene. Disse personvernretningslinjene beskriver blant annet for hvilke formål vi utfører videoovervåkning og behandling av dine personopplysninger, hvem vi deler dataene med, og hvilke rettigheter du har i relasjon til dine personopplysninger. Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

 

1. Introduksjon

Vi, Stena Line Scandinavia AB, registreringsnummer 556231-7825 («Stena Line»), er den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Alle henvisninger til «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» i disse retningslinjer for personvern viser til Stena Line. Vår kontaktinformasjon finnes på slutten av disse retningslinjene for personvern.

 

Våre følgende Stena Line Group-selskaper er involvert i videoovervåkningen som databehandlere:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Omfang av retningslinjer for personvern

Dette personvernregelverket dekker Stena Lines behandling av videoovervåkning i terminalene våre, havnene, kontorene og ombord i fergene våre. Behandlingen angår alle individer (besøkende, kunder, ansatte, entreprenører og partnere) som besøker oss i terminalene der vi driver virksomhet, reiser på fergene våre eller arbeider for oss i terminalene og havnene eller på fergene og kan bli sett og identifisert gjennom det opptatte materialet. Dette dekker også offentlig tilgjengelige områder av terminalene sammen med nærliggende serviceområder (kontantskrankeområder, innsjekking og boarding) og områder for passasjerbevegelser. Videoovervåkning opererer 24 timer om dagen og dekker bare visuelle opptak.

 

Det foretas ikke noen opptak av lyd noe sted. Toaletter er unntatt fra overvåkningen.

 

Så snart du kommer inn i et område som videoovervåkes, vil du bli varslet om overvåkningen ved hjelp av grafiske skilt.

 

3. Hvilke kategorier av dine personopplysninger behandler vi?

Stena Line behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 

 • Stillbilder og korte videosekvenser av deg (ingen lydopptak)
 • Eventuelt informasjon om ditt kjøretøy, inkl. bilens registreringsnummer

 

4. For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger, hva er det juridiske grunnlaget for slike behandlingsaktiviteter og hvor lenge oppbevares dataene?

Stena Line behandler dine personopplysninger for de formålene som er lagt frem nedenfor. For hvert formål må Stena Line ha et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag kan f.eks. være (i) ditt samtykke til den relevante behandlingsaktiviteten, (ii) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er en part til, (iii) at behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, eller (iiii) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse i å behandle personopplysningene som ikke er overstyrt av din interesse i å ikke få personopplysningene behandlet. Under hvert formål oppført nedenfor, vil det rettslige grunnlaget Stena Line baserer seg på bli spesifisert.

 

Formålet med overvåkningen er i hovedsak for Stena Line å sikre trygge omgivelser for alle individer og å støtte selskapets forbyggende arbeid mot alvorlige hendelser som kan utgjøre trusler mot mennesker eller eiendom og i undersøkelser av skader og tyverier. Overvåkningen har også som mål å hindre uautoriserte besøk i områder med restriksjoner i havner, kontorer eller på fartøy så vel som visuell støtte for Stenas sikkerhetsavdeling.

 

Stena Lines selskaper er også forpliktet til å følge juridiske krav. International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code er et tillegg til Safety of Life at Sea (SOLAS)-konvensjonen (1974/1988) om maritim sikkerhet inkludert minimum sikkerhetsarrangementer for skip, havner og offentlige myndigheter. Den gir ansvar til myndigheter, shippingselskaper, personell knyttet til shipping og havne-/anleggspersonell til å «oppdage sikkerhetstrusler og iverksette forebyggende tiltak mot sikkerhetshendelser som berører skip eller havneanlegg som brukes i internasjonal handel». EU har iverksett reguleringer med EU-forordning (EF) nr. 725/2004 fra EU-parlamentet og Rådet av 31. mars 2004, om forbedring av sikkerheten på skip og havneanlegg. Storbritannia har iverksatt Ship and Port Facility (Security) Regulations 2004.

 

I tilfelle en hendelse, er formålet med videoopptak å sikre bevismateriale for å videresende dette materialet til relevante offentlige tjenester eller myndigheter (f.eks. politi, myndighetsorganer, domstoler, påtalemyndigheter, osv.) og andre autoriserte enheter (f.eks. forsikringsselskaper).

 

Opptak av videoovervåkning blir som regel automatisk overspilt eller slettet ikke lenger enn 30 dager etter opptaksdato, der det nøyaktige øyeblikket for overspillingen eller slettingen av et opptak avhenger av de tekniske funksjonene og/eller minnekapasiteten til det aktuelle opptaksutstyret eller systemet. I tilfelle en hendelse eller dersom opptaket er del av en politirapport eller pågående politietterforskning, kan overvåkningen bli behandlet i den perioden som er nødvendig for å etablere eller hevde krav relatert til hendelsen eller for forsvar mot slike krav.

 

Nedenfor finner du en tabell som oppsummerer formål, rettsgrunnlag og lagringsperiode.

 

FormålRettsgrunnlagLagringsperiode
Sikre tryggheten til individerLegitim interesse

Opptil 30 dager

 

Sikre at eiendom er sikkerLegitim interesse

Opptil 30 dager

 

Sikre informasjonssikkerhet (inkludert forretningshemmeligheter og immateriell eiendom tilhørende Stena Line)Legitim interesse

Opptil 30 dager

 

Som en del av etterforskninger, avgjøre identitetene til mulige gjerningspersoner i tilfelle mulige undersøkelse eller forsvar for kravLegitim interesse30 dager eller frem til den pågående prosessen er avsluttet

 

 

5. Hvem har tilgang og hvem deler vi dine personopplysninger med?

For å tilfredsstille formålene som er listet opp ovenfor, har Stena Line autorisert noen ansatte til å ha tilgang til videoovervåknings-systemer og opptatt materiale. Avhengig av plasseringen og typen rute, er disse autoriserte ansatte del av de opplistede selskapene i seksjon 1.

 

Noen steder kan data bli behandlet av databehandlere. Dette er selskaper som Stena Line har tatt i bruk for sikkerhet og overvåkning så vel som for drift av videoovervåknings-systemene. Disse partnerne har blitt nøye utvalgt og kan ikke bruke dataene for noen andre formål enn for å levere tjenester som de har inngått avtaler med Stena Line om.

 

For å kunne oppfylle formålene oppført ovenfor, vil Stena Line dele dine personopplysninger med

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, Sverige og dets datterselskaper i Storbritannia, Irland, Polen og Danmark, som våre databehandlere.
 • relevante offentlige tjenester eller myndigheter (f.eks. politi, myndigheter, domstoler, påtalemyndigheter, osv.) og andre autoriserte enheter (f.eks. forsikringsselskaper)
 • andre selskaper innen Stena Line Group

 

6. Vil vi overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS og Storbritannia?

Stena Line behandler dine personopplysninger i EU/EØS og Storbritannia.

 

Siden vi også driver virksomhet i Storbritannia og fergeruter mellom Storbritannia og EU, betyr dette også at personopplysninger behandles i eller overføres til Storbritannia eller EU. Storbritannia ses på som et tredjeland, men EU-kommisjonen har innvilget Storbritannia en tilstrekkelighetsbeslutning. Regjeringen i Storbritannia har allerede vurdert EU-land som tilstrekkelige. Dette betyr at data kan fortsette å flyte fritt mellom EU og Storbritannia.

 

Det overføres ikke personopplysninger ut av EU/EØS og Storbritannia.

 

7. Hvilke rettigheter har du?

Nedenfor er et sammendrag av de rettighetene du har under europeisk lovgivning om databeskyttelse. Utøvelsen av disse rettighetene koster ingenting og du kan utøve disse rettighetene ved å sende en skriftlig forespørsel. Ikke nøl med å kontakte oss om du har spørsmål angående rettighetene dine (se kontaktinformasjonen på slutten av disse personvernretningslinjene).

 

Merk at Stena Line alltid vil vurdere en forespørsel om å utøve en rettighet for å avgjøre hvorvidt forespørselen er gyldig. Ingen av rettighetene oppført nedenfor er absolutte og unntak kan gjelde.

 

I tillegg til rettighetene fremsatt nedenfor, har du alltid rett til å fremme en klage ved en tilsynsmyndighet angående Stena Lines behandling av dine personopplysninger.

 

a) Rett til innsyn. Du har på forespørsel rett til å motta en kopi av personopplysningene dine som Stena Line behandler og også til å innhente supplerende informasjon om Stena Lines behandling av dine personopplysninger.

 

b) Rett til korrigering. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert og/eller fullført hvis de er unøyaktige og/eller ufullstendige.

 

c) Rett til sletting. Du har rett til å be om at Stena Line sletter dine personopplysninger uten urimelig forsinkelse under følgende omstendigheter:

 

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i relasjon til formålene de ble innhentet for eller på annen måte behandlet,
 • du trekker tilbake ditt samtykke til en behandlingsaktivitet og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen,
 • du fremsetter en gyldig protest mot behandlingen av dine personopplysninger,
 • personopplysningene har blitt behandlet ulovlig, eller
 • personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse.

 

d) Rett til å begrense behandling. Du har rett til å be om begrensning på behandlingen av dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 

 • Nøyaktigheten av personopplysningene undersøkes,
 • behandlingen er ulovlig eller er ikke lenger nødvendig for formålene for behandlingen, men du protesterer mot slettingen av personopplysninger og ber i stedet om begrensning,
 • Stena Line trenger ikke lenger personopplysningene, men du trenger personopplysningene for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, eller
 • du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger og slik protest er under verifisering.

 

e) Rett til dataportabilitet. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene relatert til deg som du har oppgitt til Stena Line, for å kunne overføre disse til en annen tjenesteleverandør hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller utførelsen av en kontrakt.

 

f) Generell rett til å protestere. Du har en generell rett til å, til enhver tid, protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på Stena Lines legitime interesser. Hvis du protesterer må vi demonstrere at vi har tvingende legitime grunner for slik behandling eller at vi trenger personopplysningene for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

 

g) Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har en rett til å, til enhver tid, protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Hvis du gjør dette, kan Stena Line ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.

 

8. Hvordan kan du kontakte oss?

Du kan komme i kontakt med oss gjennom følgende kommunikasjonskanaler:

 

Hovedkontor:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

E-post: info.se@stenaline.com

Tlf.: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Merk at vi har utnevnt et såkalt personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger.

 

Vårt personvernombud kan kontaktes på:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

E-post: dpo@stenaline.com

Tlf.: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Denne informasjonen ble oppdatert 19. oktober 2021 og den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på dette nettstedet. Innholdet i informasjonen kan bli justert etter hvert som lover og reguleringer endres.