Transport av forbudte gjenstander

Kan jeg ta med ekstra drivstoff?

Nei. I samsvar med sikkerhetsforskrifter kan ekstra drivstoff i beholdere ikke medbringes i private kjøretøy.

 

Kan jeg reise med drivstoff?

I henhold til internasjonal og britisk lovgivning må passasjerer som ønsker å frakte gasser i sylindere (trykk- eller gassbeholdere) overholde de følgende bestemmelsene, som selskapet er forpliktet til å opptre i samsvar med, i de aktuelle forskriftene. Det kan finnes andre gasser, som ikke spesifikt oppført nedenfor, som selskapet kan ha med seg. Råd om slike kan fås ved henvendelse til vår fraktavdeling. Ansvaret for å kontrollere om stoffer eller artikler som skal transporteres må deklareres forblir hos kunden til enhver tid. Stena Line kan ikke akseptere noe ansvar for forsinkelser eller for å nekte å akseptere slike gjenstander for forsendelse dersom lovmessige forordninger eller betingelser ikke er oppfylt eller er opplyst om til oss på tidspunktet for bestilling.

 

Propan og butangass bare for privat bruk (f.eks. for campingformål) kan medtas i sylindre på opptil 47 kg (eksklusive vekten av gassbeholdere).

 

Gassbeholderne som fraktes må være for passasjerens personlige bruk, (ii) det maksimale antall sylindre som fraktes per kjøretøy må være seks, av størrelse «F» eller mindre (dvs. opptil 60 liter total vannkapasitet), og inneholde enten KOMPRIMERT LUFT (UN1002), KOMPRIMERT OKSYGEN (UN1072) eller KOMPRIMERT GASS, OKSIDERENDE N.O.S. (oksygen, dinitrogenoksid) (UN3156) (denne har generelt handelsnavnet «Entenox»), (iii) alle sylindre må være sikret i kjøretøyet for å hindre bevegelse, og (iv) andre farlige varer (inkludert brennbare gasser og brennbare væsker) skal ikke transporteres i samme kjøretøy som disse gassene for «dykkebruk» under noen omstendigheter.

 

Medisinsk oksygen for personlig bruk transportert i private kjøretøy (brukt til å transportere syke eller funksjonshemmede personer). Kjøretøy kan transportere opptil 6, av størrelse «F» eller mindre (dvs. opptil 60 liter total vannkapasitet) som inneholder UN 1072 – komprimert oksygen, gitt at pasienten har brev fra en lege som sier at vedkommende trenger medisinsk oksygen.

 

Kalibreringsgass som ikke er giftig og som brukes bare for kalibreringsformål kan medbringes gitt at den totale vannkapasiteten til trykkbeholderne (sylindrene) eller små beholderne som inneholder gass (gassbeholdere) ikke overskrider 50 liter.

 

Ikke-brennbare gasser (Klasse 2.2) kan aksepteres for frakt dersom de transporteres under et trykk mindre enn 200 kPa ved 20 ºC og ikke er en flytende eller frossen flytende gass. Merk at størrelse F har 9,4 liter vannkapasitet, med omtrentlige dimensjoner på 930 mm x 140 mm.

 

Vær klar over at transportkrav gjelder på samme måte for tomme sylindre, siden internasjonale reguleringer ser på «tomme» trykkbeholdere (sylindre) som farlige varer med mindre de er renset og det foreligger et sertifikat som bekrefter dette, og som er vedlagt sylinderen. Unntatt der de brukes for medisinske applikasjoner, skal gassbeholdere alltid lukkes for sylindre som fraktes for formålene nevnt ovenfor; alle sylindere skal sikres tilstrekkelig mot skipets bevegelser og vekk fra tennkilder og varme. Vi forbeholder oss retten til å sjekke om en sylinder er tom eller be om et sertifikat som bevis på rengjøring/tømming hvis sylindrene er fraktet og erklært til oss som «tomme». Alle varene som er angitt ovenfor må deklareres selskapet ved å ringe vårt kontaktsenter minst 24 timer før avreisedato og -tidspunkt og igjen ved innsjekkingsskranken ved ankomst til havnen. Acetylengass er ikke tillatt for transport på noe tidspunkt eller under noen omstendigheter.

 

Kan jeg reise på fergen med skytevåpen og/eller ammunisjon?

Skytevåpen, sportsvåpen og ammunisjon vil kun bli befordret i samsvar med strenge bedriftsretningslinjer, som tar hensyn til alle lovfestede og/eller lovmessige forskrifter som gjelder for våre ruter på reisetidspunktet. Skytevåpen, sportsvåpen og ammunisjon oppgis til selskapet på tidspunktet for bestilling ved å ringe vårt kontaktsenter. Denne bestillingen og erklæringen må finne sted minst 24 timer før avreisedatoen og -tidspunktet og må også erklæres igjen ved innsjekkingsskranken ved ankomst til havnen. Du kan også bli bedt om å reise med en fraktbillett avhengig av gjenstandene du har med deg. Ettersom lovgivningen kan endres, forbeholder vi oss retten til å endre våre vilkår og betingelser for transport tilsvarende på kort varsel. 

 

Maksimalt 1000 patroner av UN Class 1.4s kan fraktes i et privat kjøretøy uten dokumentasjon, forutsatt at patronene er i originalemballasjen fra produsenten. Kvantiteter som overstiger dette antallet, eller som ikke er klasse 1.4, må deklareres og fraktes i henhold til de fullstendige bestemmelsene i IMDG-koden; og kun hvis fartøyenes samsvarsdokument for «farlig gods» tillater slik transport. Et høyere antall enn 1000 patroner, som bare kan fraktes når dette er støttet av en erklæring om farlige varer, må bestilles og billetteres via vår fraktavdeling (og dette vil også avhenge av fartøyet/ruten som forespørres, og om det er autorisert til å gjøre dette i henhold til lovmessig fartøyssertifisering). Disse forespørslene skal rettes til vår fraktbestillingsavdeling.

 

Det er et krav at alle skytevåpen alltid underbygges av en lisens som er egnet for avreiselandet og/eller destinasjonen, og som bør være tilgjengelig for inspeksjon på forespørsel. Når et kjøretøy som har med skytevåpen ankommer havnen, vil vår vaktsjef og havnesikkerheten bli varslet og lokalt dokumenterte prosedyrer vil deretter bli implementert for å sikre at følgende handlinger finner sted, etter behov: 

 

Våpen, sportsvåpen og ammunisjon vil forbli i kjøretøyet under kryssingen, gitt at:

a) Våpnene, sportsvåpnene og ammunisjonen er ikke synlige og er sikret i en passende låst boks i bagasjerommet i kjøretøyet.

b) Offiseren som har ansvar for lastingen eller vedkommendes nominert stedfortredende har bekreftet at alle dørene til kjøretøyet er låst.

c) Kjøretøyets passasjerer vil bli holdt under strengt tilsyn til de har forlatt bildekket.

 

Når skipet ankommer destinasjonen vil prosedyren fungere i reversert form i henhold til lokale dokumenterte prosedyrer i den havnen.

 

Det er gjestens ansvar å ha all nødvendig informasjon om våpnene, serienumre, jaktlisenser og våpentillatelse slik det er formålstjenlig. 

 

Passasjerer til fots

Det er alltid forbudt for fotpassasjerer å medbringe skytevåpen, sportsvåpen ammunisjon, sverd, kniver, våpen med egg og farlige substanser. Ytterligere informasjon kan om nødvendig fås av vakthavende leder ved avreisehavnen. 

 

Kan jeg reise med farlige gjenstander?

Det er ikke tillatt å reise med farlig gods, skytevåpen eller ammunisjon uten vår forhåndstillatelse. Etterlevelse av alle gjeldende forskrifter, som rådende på bestillingstidspunktet og reisetidspunktet, og der det er hensiktsmessig å presentere relevante erklæringer eller lisenser, må rettes til enhver tid av den som er ansvarlig for kjøretøyet. Farlig gods for sjøtransport, som regulert i International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code inkluderer stoffer eller artikler klassifisert og identifisert i følgende kategorier:

  • Eksplosive substanser eller gjenstander (klasse 1)
  • Gasser (brennbare, ikke-brennbare, giftige – klasse 2.1, 2.2 eller 2.3)
  • Brennbare væsker (klasse 3) 
  • Brennbart fast stoff (klasse 4.1, 4.2 eller 4.3)
  • Oksiderende substanser og organiske peroksider (klasse 5.1 eller 5.2)
  • Giftige og smittsomme substanser (klasse 6.1 eller 6.2) 
  • Radioaktivt materiale (klasse 7)
  • Etsende substanser (klasse 8) 
  • Forskjellige farlige substanser og artikler (klasse 9)
  • Marinforurensere (i henhold til MARPOL-forordninger)

Det er upraktisk å liste opp spesifikke artikler som er klassifisert som farlig gods, da det er en ikke-uttømmende liste. Ansvaret for å kontrollere om stoffer eller artikler som skal transporteres må deklareres forblir hos kunden til enhver tid; Stena Line påtar seg intet ansvar for forsinkelse eller nektelse av å akseptere slike artikler for forsendelse hvis lovbestemmelser eller betingelser ikke er oppfylt. 

 

Kan jeg ta med svin eller svineprodukter til Storbritannia fra EU eller EFTA?

 

Fra 1. september 2022 er det ulovlig å ta med svineprodukter over 2 kg til Storbritannia fra EU- og EFTA-land med mindre disse produktene har EU-helsemerket eller er kommersielt pakket som «av EU-opprinnelse». Dette gjelder ikke kommersiell import, som forblir upåvirket av tiltaket.